Återgångsklausul i kontrakt

Vi har sålt vårt hus och i köpekontraktet står det att köparna kan begära köpets återgång utan att behöva redogöra för varför. Det innebär ju ett öppet köp? Mäklaren ska ju vara en opartisk mellanman men köpekontraktet som hon har upprättat tillgodoser ju bara köparnas behov. Så här kan väl mäklaren inte göra?
Jenny Förbundsjurist Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för er fråga,

    Enligt jordabalken får en köpare inte åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Det vanligaste vid dagens fastighetsförsäljningar är inte att köparen undersöker fastigheten innan ett kontrakt har undertecknats. Säljaren vill binda en köpare och köparen vill binda säljaren men inte slänga bort pengar på en undersökning av en fastighet som denne sedan inte vill köpa. Därför torde det vanligaste idag vara att parterna undertecknar ett köpekontrakt som möjliggör för köparen att inom en viss tid undersöka fastigheten. Vill köparen inte stå fast vid sitt köp ger klausulen denne en möjlighet att hoppa av. Gör köparen inte det inom tidsfristen blir avtalet full ut bindande.

    Denna typ av villkor kallas återgångsvillkor eller besiktningsvillkor. Fördelen med denna så kallade öppna besiktningsklausul är att den är lätt att tillämpa. Parterna vet att köpet blir fullt ut bindande efter att tidsfristen har löpt ut och någon begäran om återgång inte har skett. En sådan klausul öppnar inte för olika bedömningar. Det är styrkan i nu nämnda klausul och den tillgodoser parternas behov av att ingå ett avtal som inte medför ökad risk för tvist. Fastighetsmäklarinspektionen som är den statliga tillsynsmyndigheten, och även branschorganisationerna förordar öppna besiktningsklausuler just av nyss nämnd anledning.

    Kritik som framförts mot klausulen är att den är obalanserad till köparens fördel. Det finns dock möjlighet att avtala att köparen, för det fall att denne begär köpets återgång inom tidsfristen, ska erlägga en viss summa till säljaren som plåster på såren. Ett sådant villkor kan medföra att köparen inte lättvindigt begär köpets återgång. Av det du nämner kan FMF inte se att mäklaren skulle ha agerat på ett klandervärt sätt utan tvärtom. Skulle du däremot inte vilja ingå ett avtal med en öppen besiktningsklausul har du såklart möjlighet att ta upp det med din motpart nästa gång du ingår en fastighetsaffär.
    FMF Juridik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.