Till senaste kommentaren

Förrådscontainer - lös egendom eller fastighetstillbehör?

Hej,

Vi har nyligen köpt en fastighet där det står en container försedd med sadeltak av plåt samt isolering på väggar och inre belysning om man ansluter el. Utan hjul.

Ska containern betraktas som fastighetstillbehör, och därmed ingå, eller kan/ska säljaren köra bort den eller sälja den separat till oss.
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF med din fråga!

  I 2 kap. 1 § jordabalken anges bland annat följande.

  Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel.

  Frågan är dels om containern utgör en byggnad i jordabalkens mening, dels om den har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk.

  I kommentaren till jordabalken publicerad i Zeteo 2019-01-24 (Författare Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist och Stieg Synnergren) anges följande.

  Med byggnad avses – förutom vad man menar med byggnader i allmänhet – även murar, broar, bryggor och vissa andra transportanläggningar; överhuvudtaget räknas alla slags uppbyggda konstruktioner. En husliknande anläggning kan betraktas som byggnad även om den är belägen under jordytan, t.ex. kioskanläggningar och stationsanläggningar vid en underjordisk järnväg. Även om det stundom kan vara tveksamt när ett föremål ska anses ha karaktär av byggnad, medför detta inte några praktiska svårigheter, eftersom ett sådant föremål i varje fall ingår i det vidsträckta begreppet anläggningar.

  Bestämmelsen förutsätter att byggnaderna ska vara uppförda inom fastigheten. Härigenom undantas t.ex. sådana transportabla skjul och kojor som vid utförande av vissa arbeten flyttas från en plats till en annan. Däremot är det inte nödvändigt för lagrummets tillämpning att en byggnad blivit sammanfogad med marken. Hit räknas därför t.ex. oljecisterner av plåt, som inte är fästade vid marken utan kvarhålls endast genom sin tyngd.


  Det är ju ytterst en domstol som avgör huruvida containern tillhör fastigheten eller inte, varför jag inte kan avgöra containerns status. Mitt råd är att ta upp frågan med säljaren och försöka nå en överenskommelse. Har du redan gjort det återstår endast att få frågan prövad i domstol vilket kan bli kostsamt och ta lång tid.
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.