Till senaste kommentaren

Kan vi "ta tillbaka" uppdraget med vår mäklare?

Vi anlitade en mäklare för försäljning av vårt småhus men nu, efter att det har gått ett par månader, har vi ångrat oss och vill säga upp förmedlingsuppdraget. Kan vi göra det och måste det göras på ett visst sätt?
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Ni kan säga upp uppdragsavtalet när som helst utan att behöva ange orsak. Det kan ske muntligen även om vi rekommenderar att ni gör det skriftligen. Inte minst för att säkra bevisning. Om det sker under den tid då förmedlingsuppdraget löper med ensamrätt kan ni dock bli skyldiga att betala skadestånd för det fall att mäklaren lider ekonomisk skada. Skadeståndet får normalt uppgå till de kostnader som mäklaren har haft för genomförandet av uppdraget såsom annonsering, tryckkostnader m.m., om inte annat har avtalats i uppdragsavtalet.

  Vid en uppsägning från en uppdragsgivare som är konsument, måste fastighetsmäklaren enligt lag skriftligen bekräfta uppsägningen och i samband därmed även redogöra för de krav hen kan komma att ställa i anledning av uppsägningen. Tillsammans med bekräftelsen ska mäklaren också överlämna en spekulantförteckning till uppdragsgivaren. Förteckningen är en lista över kunder som mäklaren anser sig ha rätt att få provision för om någon av dessa skulle köpa bostaden.

  Skulle ni sälja till någon som mäklaren har anvisat har denne normalt rätt till provision även om försäljningen kommer till stånd efter det att förmedlingsuppdraget har sagts upp.
  Skulle ni vilja anlita en ny mäklare bör ni lämna spekulantlistan till denne och förklara att ni tidigare har anlitat en annan mäklare. Er nye fastighetsmäklare är enligt god fastighetsmäklarsed skyldig att agera så att risken för dubbla provisioner elimineras.
  FMF Juridik
 • Hej,

  Kan en mäklare själv avsäga sig förmedlingsuppdraget innan tiden för ensamrätt löpt ut och därmed ej ha rätt att kräva säljaren på de kostnader hen haft, som normalt blir fallet om köparen säger upp avtalet inom samma tid?
  Konsument
 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF!
  Om ett uppdragsavtal sägs upp under ensamrättstiden och om det sker utan godtagbara skäl, är detta normalt ett kontraktsbrott som kan ge motparten rätt till skadestånd.
  FMF
 • Hej,

  Ensamrättstiden har gått ut men uppdragsavtalet löper vidare med mäklaren. En intressent hör av sig till oss säljare (och har inte varit i kontakt med mäklaren) och vill köpa huset utan inblandning av mäklare. Har mäklaren rätt till arvode om vi säljer huset själva?  Om så är fallet, vad gäller om vi säger upp avtalet och därefter säljer på egen hand?
  Konsument
 • Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

  För att en mäklare ska vara berättigad till provision krävs enligt lag att följande rekvisit är uppfyllda.

  1.Mäklarens ska ha eller ha haft ett förmedlingsuppdrag
  2. Mäklaren ska ha anvisat en spekulant till sin uppdragsgivare.
  3. Det ska finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och överlåtelsen (som givetvis ska vara giltig).
  4. Ett bindande avtal om överlåtelse ska ha träffats och,
  5. Det ska föreligga identitet mellan det objekt som mäklaren åtog sig att förmedla och det objekt som sedermera överlåts.

  Du nämner i din fråga att spekulanten inte har varit i kontakt med mäklaren. Det skulle kunna tala för att rekvisit nummer 2 ovan inte är uppfyllt vilket skulle kunna medföra att mäklaren inte är provisionsberättigad.

  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.