Till senaste kommentaren

Nedslag på OVK efter försäljning av Bostadsrätt

Hej!

Efter att ha sålt vår bostadsrätt till köparen så har en OVK genomförts med nedslag på avsaknad av frånluftsventil i köket. Köket är inte renoverat av oss utan av tidigare säljare (där det finns mail-ledes kommunikation om att möten kring renoveringen (inte specifikt ventilationen) skett och att renovering som sådant godkänts).

I stadgarna anges att innehavare av bostadsrätten skall ombesörja underhåll repation av "ventiler och luftinsläpp". Jag kan inte se några specifika lydelser kring ventilation eller OVK.

Värt att notera i sammanhanget är att föreningen som sådan inte genomfört OVK enligt de fastställda tidsintervall som finns (vad vi vet) och således har inte nedslaget uppdagats tidigare, varför för part som renoverat lägenheten eller oss.

Köpare har nu inkommmit med en reklamtion riktad mot oss där det hävdas köprättsligt fel och yrkar ersättning.

Vad gäller? Faller detta under dolt fel, ligger ansvaret på föreningen (mha. OVK) eller är föreligger undersökningsplikt hos köparen?


Kommentarer

 • Hej och tack för att du har vänt dig till FMF Konsument med din fråga!

  Av 7 kap. 12 § andra stycket bostadsrättslagen framgår att en bostadsrättshavare inte svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

  Av din fråga framgår att det är avsaknaden av en frånluftsventil som har föranlett ett nedslag vid en OVK. Skulle felet ligga i ventilationskanalen och följaktligen falla inom ramen för det så kallade yttre underhållsansvaret (det ansvar som enligt bestämmelsen ovan ligger på bostadsrättsföreningen) är föreningen skyldig att åtgärda felet alternativt stå för kostnaden för ett åtgärdande.

  Motsatsvis gäller att om felet rör en del i ventilationen som faller inom ramen för bostadsrättsinnehavarens ansvar är det denne som får stå för åtgärdande alternativt kostnaderna för att åtgärdande av felet.

  Du nämner att det av stadgarna framgår att bostadsrättsinnehavaren ska ombesörja underhåll reparation av "ventiler och luftinsläpp". VId en OVK har det gjorts nedslag på avsaknad av en frånluftsventil. Jag tolkar det som att felet torde ligga i en del i ventilationen som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar och följaktligen att denne har att åtgärda felet.

  Generellt kan sägas att en köpare anses ha en befogad förväntning om att renoveringar i lägenheten skett dels med bostadsrättsföreningens tillstånd, dels att den har skett på ett fackmannamässigt sätt. Er köpare torde därför haft rätt att utgå från att renoveringar som gjort i lägenheten genomförts på ett fackmannamässigt sätt och med föreningens goda minne. Dock kan det kan vara så att kostnaden för att åtgärda felet är så pass obetydligt i förhållande till köpeskillingen att det inte anses vara prispåverkande med följden att er köpare inte skulle nå framgång med sitt krav.

  För det fall att ni skulle tvingas utge ersättning till er köpare med anledning av felet som uppmärksammats vid en OVK, har ni i er tur möjlighet att vända er mot er säljare och kräva motsvarande belopp av denne.

  FMF Konsumentkontakt
 • Har sålt min bostadsrätt , i kontraktet under föreningsinfo står det att en avloppsspolning blivit gjord i januari men inte specificerat vilka lägenheter eller vilka hus  , sålde i april. Detta har inte blivit gjort . Vem står för kostnaden att spola avloppet,  är det köpare , säljare eller föreningen?
  Linn Strid
 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF med din fråga!

  En bostadsrättshavare svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Detta framgår av 7 kap. 12 § andra stycket bostadsrättslagen.

  Det torde alltså vara något som faller inom ramen för bostadsrättsföreningens underhållsansvar.
  FMF Konsumentkontakt
 • Har sålt min lägenhet! Fick handpenning
  Men vad händer om jag vill inte fortsätta med försäljning
  Har redan betalat för mäklaren
  Hur mycket skulle detta kosta mig 

  Pamela Leon Sjönvall
 • Hej,

  Under förutsättning att det avtal som du har ingått avseende försäljning av din bostad är giltigt och bindande, krävs ett väsentligt kontraktsbrott från köparens sida för att du ska kunna häva avtalet. Om köparen inte har gjort sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott kan köparen välja att hålla fast dig vid köpet och kräva att du fullföljer det eller i sin tur häva det eftersom du i sådant fall torde ha gjort dig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott. För det fall köparen lider en ekonomisk skada har köparen rätt till ersättning upp till den skada hen lider.
  FMF Konsumentkontakt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.